Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 9
Truy cập hôm nay: 30970
Tổng số truy cập: 1914371
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Quyết định thành lập

Ủy ban nhân dân                                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 235/QĐ-UB

                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 1979

Quyết Định Thành lập
Bảo Tàng Lịch sử TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Sở VHTT
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 .
- Xét yêu cầu xây dựng và phát triển nghành Bảo tồn Bảo Tàng
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin và đồng chí trưởng ban tổ chức chánh quyền Thành phố

Quyết Định

Điều 1: Nay thành lập "Bảo Tàng lịch sử" thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin .
Bảo tàng lịch sử thành phố là đơn vị sự nghiệp, được cấp kinh phí, có tài khoản ở Ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng .

Điều 2: Bảo tàng lịch sử thành phố có nhiệm vụ:

Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và tổ chức trưng bày bằng nhiều hình thức nhằm giới thiệu hiện vật và tư liệu lịch sử có liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam - lịch sử dựng nước và giữ nước gồm có phần chung của Nhà nước và của thành phố .

Tổ chức, Hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân xem Bảo Tàng, góp phần vào việc giáo dục truyền thống đấu tranh của dân tộc, truyền thống cần cù lao động sáng tạo, nền văn hóa lâu đời ... góp phần giáo dục, động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc chân chính, sẵn sàng lao động và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc .

Có kế hoạch từng bước xây dựng và phát triển Bảo tàng lịch sử, vận động quần chúng phát hiện, sưu tầm, đóng góp xây dựng bảo tàng lịch sử .

Giúp sở văn hóa thông tin tổ chức việc bồi dưỡng đào tạo cán bộ nghiệp vụ Bảo tồn bảo tàng cho thành phố giúp các địa phương trong thành phố trong việc Bảo tồn và phát huy mặt tích cực của di tích lịch sử.

Điều 3: Bảo tàng lịch sử Thành phố dưới quyền điều khiển của một Giám đốc, có hai phó Giám đốc giúp việc. Cơ cấu tổ chức và biến chế của Bảo tàng lịch sử do đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin quyết định trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, biến chế chung do ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm cho Sở Văn hóa và Thông tin.

Điều 4: Các đồng chí Chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức chánh quyền Thành phố. Giám đốc Bảo tàng lịch sử Thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận                                                             Ủy ban Nhân dân Thành phố
- Như điều 4 Chủ tịch
- BTU Thành phố                                                            Phó Chủ tịch
- BTH Thành ủy                                                      Đã ký : Lê Quang Chánh
- UBKH Thành phố
- NHNN Thành phố
- P.QLTA Sở Công an
- Ban TCQQ(3 bản)
- Lưu VP –UB

Không có bài viết trong danh mục này.